สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

..แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน..

..แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน..

น่าน 5 วัน 2 คืน ( รถตู้ )

..แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน..

น่าน 5 วัน 2 คืน ( รถตู้ )

กำหนดการเดินทาง :
1/10/20 5:30 pm
31/12/20 9:00 am

฿6,900.00

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

https://www.bigworldholiday.co.th/wp-content/uploads/2020/10/แอ่วเหนือ-เยือนถิ่นล้านนา-น่าน-รถตู้.docx

สนใจติดต่อ :
(+66)2213-2502-3
sales@bigworldholiday.co.th

..แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน..

กำหนดการเดินทาง :

1/10/20 5:30 pm
31/12/20 9:00 am

เที่ยวบินการเดินทาง

เดินทางโดยรถตู้ VIP

สภาพอากาศ

Wellington
10°
Fair
06:5917:47 NZST
Feels like: 8°C
Wind: 12km/h N
Humidity: 81%
Pressure: 995.1mbar
UV index: 0
FriSatSun
min 9°C
12/7°C
15/11°C

อัตราแลกเปลี่ยน

Exchange Rate: THB

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางรหัสทัวร์ราคาเริ่มต้นที่จำนวนที่รับได้สถานะ
ต.ค. - ธ.ค. 63DOMNAN01฿6,900.00

In stock

ติดต่อบริษัททัวร์

รายการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ –น่าน

20.00 น. : พบกัน ณ จุดนัดหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก
และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล
20.30 น. หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน

วันที่ 2กรุงเทพ –น่าน–วัดพระธาตุแช่แห้ง–โฮงเจ้าฟองคำ – ชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่าน
07.00. น. : เดินทางถึง จังหวัดน่าน
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางชม วัดพระธาตุแช่แห้งพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อายุราว 600 ปี
เป็นศิลปะการก่อสร้าง มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่
ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุญชัยชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้
เดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรง
กล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หลังจากนั้น นำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำมนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น ยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า”โฮง” ลักษณะเป็นเรือนไม้ เป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรีตุมมาเป็นหลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 11โฮงเจ้าฟองคำได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทบ้านพักอาศัย (คุ้มเจ้า) ประจำปี 2555
หลังจากนั้น นำท่านชม วัดภูมินทร์เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน ชม วัดช้างค้ำ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัยชมพิพิธภัณฑ์เมืองน่านเดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “งาช้างดำ”
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านชม วัดมิ่งเมืองเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านวัดมิ่งเมือง ตั้งตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมืองชม วัดศรีพันต้นชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้นภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 3 น่าน – ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อยและคอกเสือ – ถนนลอยฟ้า 1256 – บ่อเกลือ
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นชมความสวยงามของดอยเสมอดาวเป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างโค้งไปตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเช้า หลังจากนั้น นำท่านชม เสาดินนาน้อยและคอกเสือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตาแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยุคหินเก่า นำท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ ที่ วราภรณ์ผ้าทอคนรักผ้าทอน่าจะรู้จักผ้าทอลายน้ำไหลที่ขึ้นชื่อของชาวไทลื้อเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทลื้อตั้งแต่อาศัยอยู่ในดินแดนสิบสองปันนา
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้น เดินทางผ่านชม ถนนลอยฟ้า 1256เส้นทางจากอำเภอปัว สู่อำเภอบ่อเกลือ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและสายหมอกที่สวยงามบริเวณช่วงถนนลอยฟ้า ท่านจะเห็นธรรมชาติที่อุดมสมบุรณ์ ตอนเที่ยงยังมีสายหมอกพัดผ่านทิวเขา นำท่านชมการทำเกลือ
สินเธาว์จังหวัดน่าน มีชื่อเสียงด้านการผลิตเกลือภูเขาที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือน เนื่องจากเป็นบ่อน้ำเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาแห่งเดียวในโลกณ อ.บ่อเกลือสัมผัสความน่าทึ่งของ “บ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทำเกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” โดยจะตักน้ำเกลือขึ้นจากบ่อมาพักไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำค่อยๆ ระเหยไปจนเกลือตกผลึก เป็นเกลือสินเธาว์แท้ๆ
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 4 น่าน – อุทยานดอยภูคา – จุดชมวิว 1715 – ร้านกาแฟไทลื้อ – วัดภูเก็ต – กรุงเทพ
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นำเดินทางชมความสวยงามของ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาพื้นที่เป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและ
ฤดูหนาวจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ การได้มาชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นำท่านชม จุดชมวิว 1715 เป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่นิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากกับตัวเลข 1715 นั่นคือความสูงจากระดับน้ำทะเล อิ่มเอมกับธรรมชาติและบรรยากาศสุดแสนพิเศษนำท่านดื่มกาแฟ พักผ่อนสบายๆที่ ร้านกาแฟไทลื้อเป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซื้อเครื่องดื่มซักแก้ว ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเย็น มองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางชมวัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต”ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคาชม วัดหนองบัวอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออัน สงบร่มเย็น วัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานทางสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น สวนอาหารบ้านฝ้าย จังหวัด แพร่
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

วันที่ 5 น่าน – กรุงเทพ
เช้า : ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืม

Gallery

รายละเอียดการจอง

ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน จำนวน รวมทั้งหมด
ผู้ใหญ่ พักคู่ 1 ห้อง

฿0.00

ราคารวมทั้งหมด : ฿ 0.00
ล้างค่า

Gallery from Packages