bigworldholiday.co.th  เล็งเห็นความสัมพันธ์ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เข้าให้ข้อมูลด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ทางเราจะมีการปกปิดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ หรือข้อมูลใด ที่จะสามารถระบุถึงตัวตนของผู้ร้องเรียนได้ โดยจะเก็บทุกข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้เป็นความลับ แต่จะจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเรื่องการตรวจสอบข้อร้องเรียนเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ได้ และผู้ที่ได้รับหน้าที่หรือต้องเป็นผู้รับเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน มีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ห้ามนำออกไปเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ หรืทำการซื้อ-ขายแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ถ้าทางเราพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกไปให้ผู้อื่น ทางเราจะให้ออกจากงานทันทีและอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ทางbigworldholiday.co.th จะเป็นผู้ที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนทันทีเมื่อได้รับข้อความ และจะรีบแจ้งไปทางหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานในการสอบสวนในเรื่องที่ได้รับมา การร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไขจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทางbigworldholiday.co.th จะมีการติดตามผลความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ ซึ่งทางหน่วยงานจะที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำการแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ทางผู้ร้องเรียน โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ทางผู้ร้องเรียนจะต้องมีการลงรายละเอียดในเรื่องที่ต้องการร้องเรียน จากนั้นก็ต้องทิ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์เพื่อทำการติดต่อกลับและสามารถส่งมายัง bigworldholiday.co.th ได้ใน 4 ช่องทาง คือ

ช่องทางระงับข้อพิพาทโดยภายนอก

หากการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาทของทางผู้ประกอบการ เป็นไปในทางไม่น่าพึงพอใจ ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้ช่องทางในการระงับข้อพิพาทด้วยกลไกภายนอก ซึ่งสามารถติดต่อมาได้ที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 0-2547-5960 โทรสาร 0-2547-5973 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce)

อีเมล์ : e-commerce@dbd.go.th

เว็บไซด์ : www.dbd.go.th