ขอขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกันในเรื่องการให้บริการของทางเว็บไซต์ จึงขอเรียนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางบริษัทที่มีดังนี้

ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์ (Description Of Service)

แต่เพื่อความปลอดภัยและให้เป็นระเบียบในการใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกท่านสัญญาว่าจะไม่กระทำการใด ที่จะเป็นการเข้ามาล่วงละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล และ/หรือล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของทั้งบุคคลภายนอกและตัวบริษัท ไม่กระทำการส่งเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ที่ไม่เหมาะสมต่อตัวเว็บไซต์ ไม่สุภาพ เป็นไปในทางเสียดสี ยั่วยุ เป็นคำเท็จ และเป็นเรื่องที่ผิดต่อศีลธรรม กฎหมาย หมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ มาเผยแพร่กับทางเว็บไซต์ หรือเป็นการทำให้ทางเว็บไซต์หรือบุคคลภายนอกเกิดความเสียหาย ถ้าทางเว็บไซต์ตรวจพบที่กล่าวมาทั้งหมดก็ขอสงวนสิทธิ์ในการลบทิ้ง ระงับพฤติกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา พร้อมยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกภายในเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และทางเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ทั้งสิ้น

ขอบเขตของความรับผิดชอบ (Disclaimer policy)

การนำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ทางบริษัทไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบใด ทั้งสิ้น เพราะไม่ได้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัท ไม่มีผลหรือภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดทางข้อมูลที่บริษัทเป็นผู้นำเสนอเอง ทางเราก็พร้อมและยินดีที่จะให้ทางเจ้าของข้อมูลทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

สิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเครื่องหมายทางการค้า ชื่อการค้า ข้อมูล เนื้อหาของข้อความ รูปภาพ หรือเรื่องราวต่าง ที่ปรากฏขึ้นมาในเว็บไซต์ของทางบริษัททั้งหมด ได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นของบริษัทโดยชอบ ห้ามมิให้ใครทำการคัดลอก ตัดต่อ ดัดแปลง ปลอมแปลง หรือใช้ระบบซอฟแวร์ใด นำเอาข้อมูลภายในเว็บไซต์นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อที่จะทำการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า หรือไปให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมจนอาจจะทำให้ทางเว็บไซต์เกิดความเสียหาย ถ้าตรวจพบว่ามีการกระทำผิดตามที่กล่าวมา ทางบริษัทขอทำการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของทางบริษัทดังที่กล่าวมาทันที

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ (Modifications to Service)

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการหยุดให้บริการของเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาด้านซอฟแวร์ในตัวเว็บไซต์ และการหยุดให้บริการเพราะเกิดเหตุขัดข้องต่าง ทางบริษัทสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ตัวข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และหลักเกณฑ์ด้านโฆษณาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใด บริษัทก็สามารถทำได้ตามเห็นสมควร