BIGWORLD HOLIDAY

Promotions

Photo Gallery

อัตราแลกเปลี่ยน

สภาพอากาศ

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

CALL CENTER

084-081-6838

 

การขอวีซ่าในการเดินทางเชงเกน

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Schengen

 

**** ลูกค้าที่ผู้ซึ่งต้องการอยู่ต่อและผู้ซึ่งที่ไม่เคยมีวีซ่าในกลุ่มเช็งเก็น, อเมริกา, ออสเตรเลีย, อังกฤษและญี่ปุ่น ภายใน 5 ปีจะต้อง ดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น และใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วัน นับจากวันที่ได้รับการนัดหมายวันที่จะยื่นเอกสารให้กับสถานทูต ****

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป พร้อมสำเนา 1 ชุด และมีหน้าว่างติดกัน        อย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินเล่มเก่าให้นำมาด้วย

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว     จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ห้ามสวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ

3.หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน)

    - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ/เจ้าของร้านค้า: ใช้สำเนาหนังสือจด  ทะเบียนริษัทฯ หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 1 ชุด (อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน และระบุวันวันลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 1 ชุด

    - กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหนํง ระยะเวลาการว่าจ้าง ระบุเงินเดือน และ รับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

    - กรณีที่เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหนํวยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

    - กรณีเกษียณอายุราชการถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

    - กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา                             พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

    - กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

4. หลักฐานการเงิน ** (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) **

 4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

    1. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ หรือ สะสมทรัพย์ เท่านั้น ยอดการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบันที่             จะยื่นวีซ่า 1 ชุดโดยท่านต้องให้ธนาคารประทับตรารับรอง และมีลายเซ็น ผู้จัดการประจำสาขานั้น ๆ ด้วย

    2. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารตัวจริง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อม สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากประจำ

หรือ สะสมทรัพย์ เทำนั้น ยอดการเคลื่อนไหว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุด

 4.2 กรณีที่มีผู้รับรองคำใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

    1. จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

    2. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองคำใชจ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น                                    (เพื่อนไมํสามารถรับรองคำใช้จ่ายให้กับเพื่อนได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

    3. หลักฐานการเงิน เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

       3.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ หรือ สะสมทรัพย์ เท่านั้น ยอดการเคลื่อนไหว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุด

       3.2 หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารตัวจริง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด และถ่ายสาเนาสมุดเงินฝาก ประจำ

หรือ สะสมทรัพย์ เทำนั้น มียอดการเคลื่อนไหว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุด

  4.3 กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

      - จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

      - หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย และถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก ประจำ หรือ สะสมทรัพย์ เท่านั้น มียอดการเคลื่อนไหว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 1 ชุด โดยท่านต้องให้ธนาคารประทับตรารับรอง และมีลายเซ็น

ผู้จัดการประจำสาขานั้น ๆ ด้วย

5. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ 1 ชุด

6. สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์) 1 ชุด

7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

9. กรณีเด็กอายุต่ำกวำ 20 ปีบริบูรณ์: ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางซึ่งออกให๎โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

  9.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือยินยอมในการเดินทางซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ

  9.2 เด็กเดินทางกับบิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางซึ่งออกให๎โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ

  9.3 เด็กเดินทางกับมารดาบิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ

ททท.11/4081 Copyright © 2017 BIGWORLD HOLIDAY Co.,Ltd. All right reserved Office Tel.(662)213-2502-3, Fax.(662)676-2705