BIGWORLD HOLIDAY

Promotions

Photo Gallery

อัตราแลกเปลี่ยน

สภาพอากาศ

เช็คเวลาทั่วโลก

  • - Bangkok
  • - Australia
  • - China
  • - Hong Kong
  • - New Zealand
  • - Japan

CALL CENTER

084-081-6838

 

เกียรติประวัติ 

 

    

 

ปี พ.ศ.2548-2554 ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ให้เป็น Authorize Agent สามารถยืน Fast Track ขอวีซ่าประเภท ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

ปี พ.ศ. 2550  ได้รับรางวัล กลุ่มบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวใหญ่แห่งเมืองกุ้ยหลิน

มณฑลกวางสี , สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัล Top Agent Award จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

 สำนักงานกรุงเทพฯ (Japan Tourism Awards 2010)

 

 

ปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัล Top Agent Award จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

 สำนักงานกรุงเทพฯ (Japan Tourism Awards 2011)

 

 

 

ททท.11/4081 Copyright © 2017 BIGWORLD HOLIDAY Co.,Ltd. All right reserved Office Tel.(662)213-2502-3, Fax.(662)676-2705